CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chuyển đổi số
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Giới thiệu Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

I. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:Tầng 7,8 - Trụ Sở Liên cơ quan- 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: 0269.3824 354
Fax: 0269.3828240
Email: 
sct@gialai.gov.vn
Website: http://sct.gialai.gov.vn

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Vị trí, chức năng:
Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công thương, gồm có: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm và điểm công nghiệp, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của sở trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

III. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức, đơn vị thuộc Sở:

            1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
           1.1. Chức năng
           Văn phòng là bộ phận giúp việc của Giám đốc Sở Công Thương (bao gồm các Phó Giám đốc Sở), có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan Sở; tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, hành chính quản trị; công tác quy hoạch, kế hoạch ngành Công Thương; công tác tài chính và quản lý tài sản; tổng hợp các hoạt động kinh tế ngành Công Thương; các thành phần kinh tế, quản lý đất đai; các chương trình mục tiêu quốc gia

            1.2. Nhiệm vụ
            1.2.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

            - Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;
            - Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương;
            - Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương cho Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện;
            - Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Công Thương;
            - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
            - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trong việc quản lý tổ chức, biên chế, quản lý người làm việc theo quy định pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền;
            - Thành lập các ban chỉ đạo và quy chế làm việc của ban chỉ đạo theo yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Sở;
            1.2.2. Công tác cải cách hành chính:
            - Xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu liên quan đến Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;
            - Tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ.
            1.2.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:
            - Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở;
            - Xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Sở;
            - Thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.
            1.2.4. Công tác hành chính, quản trị: 
            - Tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của ngành;
            - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;
            - Thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin;
            - Tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong cơ quan Sở và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện;
            - Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số;
            - Duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử theo quy định, hướng dẫn;
            - Xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” hàng năm;
            - Tham mưu mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công, thực hiện công tác phục vụ, lễ tân của cơ quan Sở.
            1.2.5. Công tác kế hoạch:
            - Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến phát triển tổng thể ngành; kế hoạch phát triển ngành; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành trên địa bàn tỉnh; tham gia quy hoạch liên quan đến ngành.
            - Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ngành Công Thương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.
            1.2.6. Công tác quản lý đầu tư:
            - Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, các chương trình, dự án để kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công thương.
            - Tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác theo quy định và phân cấp đầu tư của tỉnh.
            - Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thẩm định dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành có nguồn vốn từ ngân sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.
            - Thẩm định, trình phê duyệt các nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu thầu.
            1.2.7. Công tác quản lý tài chính, tài sản:
            - Quản lý về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan Sở.
            - Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; tham mưu thực hiện, tổng hợp thanh quyết toán các nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công của cơ quan Sở;
            - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan Sở; hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành Công Thương.
            - Phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị; đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Sở.
            - Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách, quy  định về quản lý thu, chi ngân sách và việc mua sắm, quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy định.
            1.2.8. Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:
            - Các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công Thương.
            - Báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của ngành Công Thương theo định kỳ và đột xuất.
            - Báo cáo về tình hình đầu tư trên lĩnh vực công thương; về công tác quản lý tài chính.
            - Báo cáo về các nội dung hoạt động trên lĩnh vực ngành thuộc chức năng từ 02 phòng, đơn vị thuộc Sở trở lên (trừ các nội dung tổng hợp chuyên đề giao cho phòng chuyên môn chủ trì).
            - Sơ kết, tổng kết hoạt động của ngành Công Thương.
            - Giao ban định kỳ của Sở; giao ban với phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.
            - Thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể ngành Công Thương.
            1.2.9. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; quản lý đất đai; tham mưu, tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia.
            1.2.10. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

            2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra
            2.1. Chức năng:
            Thanh tra Sở Công Thương là cơ quan của Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

            Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ
            2.2. Nhiệm vụ:
            2.2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

            2.2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
            2.2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
            2.2.4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
            2.2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
            2.2.6. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do Sở, ngành thành lập.
            2.2.7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.
            2.2.8. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
            2.2.9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
            2.2.10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
            2.2.11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
            2.2.12. Công tác pháp chế: Tham mưu rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng liên quan đến quản lý ngành theo quy định. Tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động pháp chế.
            2.2.13. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

            3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý công nghiệp
            3.1. Chức năng:

            Phòng Quản lý Công nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, bao gồm: cơ khí; luyện kim, điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu công nghiệp; khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp.
            3.2. Nhiệm vụ:
            3.2.1. Về công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp điện tử: Xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; phát triển các sản phẩm cơ khí, điện tử.

            3.2.2. Về công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng, trình ban hành và phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
            3.2.3. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: Triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp tiêu dùng (dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, nguyên liệu thuốc lá); thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ); nguyên liệu thuốc lá và công nghiệp chế biến khác.
            3.2.4. Về khuyến công:
            - Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;
            - Xây dựng, trình ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công, bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh;
            - Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm; tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành;
            - Tham mưu cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác khuyến công địa phương.
            3.2.5. Về cụm công nghiệp:
            - Đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
            - Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định;
            - Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;
            - Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm: thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa cháy) theo quy định;
            - Kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án phát triển, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn.
            3.2.6. Về tiểu thủ công nghiệp:
            - Xây dựng, trình và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hội, hiệp hội phi chính phủ ngành Công Thương, làng nghề tiểu thủ công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
            - Phối hợp thực hiện chương trình tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn); tham mưu Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Thợ giỏi và Nghệ nhân cấp tỉnh.
            3.2.7. Về an toàn thực phẩm:
            - Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;
            - Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn.
            3.2.8. Về sản xuất và tiêu dùng bền vững:
            Thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.
            3.2.9. Về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa:
            - Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa;
            - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
            3.2.10. Đầu mối triển khai, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ trên lĩnh vực ngành trên địa bàn tỉnh.
            3.2.11. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

            4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý thương mại
            4.1. Chức năng:
            Phòng Quản lý Thương mại là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm: Hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế.
            4.2. Nhiệm vụ:
            4.2.1. Thị trường trong nước:

            - Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sở giao dịch hàng hóa, trung tâm hội chợ, triển lãm, trung tâm đấu giá hàng hóa và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; các loại hình tổ chức, hình thức và phương thức kinh doanh thương mại, như hợp tác xã thương mại, bán buôn, bán lẻ, đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, dịch vụ thương mại, hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
            - Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
            - Thực hiện, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: sản phẩm thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;
            - Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng miền núi, hải đảo, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);
            - Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;
            - Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
            - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
            4.2.2. Về xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới:
            - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới; quản lý, theo dõi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh;
            - Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam.        
            4.2.3. Về thương mại điện tử và kinh tế số:
            - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
            - Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
            4.2.4. Về xúc tiến thương mại:
            - Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại;
            - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại;
            - Kiểm tra, quyết định thu vào ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;
            - Đề xuất về các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án theo phân công;
            - Phối hợp trong việc quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
            4.2.5. Về quản lý cạnh tranh, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:
            - Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.
            - Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;
            - Xây dựng và trình ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;
            - Phát hiện và phối hợp xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
            - Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
            - Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
            - Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp;
            - Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.
            4.2.6. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
            - Trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
            - Kiểm tra, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
            - Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
            - Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
            - Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội tại địa phương; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;
            - Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy định của pháp luật;
            4.2.7. Về phòng vệ thương mại:
            - Phát hiện và kiến nghị giải quyết về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật về phòng vệ thương mại;
            - Đầu mối chủ trì hỗ trợ hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ứng phó với các vụ việc điều tra, rà soát chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài;
            - Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động, thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh liên quan đến vụ việc về phòng vệ thương mại, phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại trong công tác cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại;
            - Phối hợp với cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại rà soát, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra, thẩm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về phòng vệ thương mại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
            - Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại về chính sách và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các vụ việc điều tra chống trợ cấp của nước ngoài.
            4.2.8. Về quản lý thị trường:
            Phối hợp với Cục Quản lý thị trường đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường địa phương.
            4.2.9. Về hội nhập kinh tế quốc tế:
            - Thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
            - Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực thi các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
            - Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
            4.2.10. Tổ hợp các giải pháp hợp tác, phát triển ngành Công Thương với các tỉnh, thành phố và các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.
            4.2.11. Tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn).
            4.2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.
           
            5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường
            5.1. Chức năng:  

            Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn điện thuộc phạm vi quản lý; công nghiệp môi trường.
            5.2. Nhiệm vụ:
            5.2.1. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

            - Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền.
            - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản; xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản của cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản.
            - Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh khoáng sản; các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, các bãi tập kết, mua bán khoáng sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép.
            5.2.2. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:
            - Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
            - Chủ trì, phối hợp kiểm tra về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
            - Tiếp nhận thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với doanh nghiệp được Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép nổ mìn.
            - Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an an toàn, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.
            - Thẩm định và cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân;
            - Cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp được phân công, phân cấp tại Luật hóa chất, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan.
            5.2.3. Về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý:
            - Thẩm định quy trình vận hành đơn hồ thủy điện; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp trình phê duyệt;
            - Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão;
            - Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương;
            - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
            5.2.4. Về quản lý an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương:
            - Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; trong quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, xăng dầu, khí và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; Chủ trì thẩm định chấp thuận tài liệu an toàn theo quy định.
            - Huấn luyện, kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất; huấn luyện về kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; công tác tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho trong hoạt động vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
            - Huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện đối với người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới.
            - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn điện quy định.
            - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở, công trình ngành Công Thương thực hiện công tác phòng chống thiên tai và ứng cứu khẩn cấp theo quy định.
            -  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm chiết vào chai, vào xe bồn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí vào phương tiện vận tải.
            5.2.5. Về bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp môi trường:
            - Xây dựng và trình ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường và ưu đãi, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp môi trường;
            - Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp môi trường thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;
            - Chủ trì thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn, các chương trình, dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công Thương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
            - Thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê môi trường thuộc phạm vi ngành Công Thương;
            5.2.6. Tham mưu, thực hiện Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe.
            5.2.7. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.
 
            6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý năng lượng 
            6.1. Chức năng:

            Phòng Quản lý Năng lượng là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng  tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý nhà nước về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
            6.2. Nhiệm vụ:
            6.2.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển điện lực; phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn tỉnh.

            6.2.2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định; tổ chức thực hiện công tác cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực.
            6.2.3. Xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống theo đề nghị của đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị phân phối và bán lẻ điện.
            6.2.4. Chủ trì và phối hợp với đơn vị điện lực liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý.
            6.2.5. Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn quản lý.
            6.2.6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp dưới 110 kV theo quy định. Kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định; kiểm tra và giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà thuộc địa bàn quản lý theo quy định.
            6.2.7. Thẩm tra, trình phê duyệt đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện tại khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối).
            6.2.8. Lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng mô hình quản lý năng lượng; kiểm tra, giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dân dụng; Tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên website www.dataenergy.vn và gửi văn bản về Bộ Công Thương.
            6.2.9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thuộc địa bàn quản lý.
            6.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình ngành Điện theo quy định. Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh và đập, hồ chứa thủy điện xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định;
            6.2.11. Phối hợp tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 4 về điện).
            6.2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

            07. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các phòng thuộc Sở
            7.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao theo quy định.

            7.2. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao theo quy định.
            7.3. Tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao theo quy định.
            7.4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng.
            7.5. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
            7.6. Quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ; phối hợp quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập và hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo các lĩnh vực được giao.
            7.7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đối với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
            7.8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý.
            7.9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

            8. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
            8.1. Thực hiện theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương.
            8.2. Ngoài ra thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ phát sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc, hoặc Phó Giám đốc Sở giao.


IV. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở: Phạm Văn Binh
Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.
Điện thoại liên lạc : 0269 3872 753


Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Lộc
Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.
Điện thoại liên lạc : 0269 3720 181


Phó Giám đốc: Đào Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.
Điện thoại liên lạc : 0269 3824 356.


Phó Giám đốc: Rcom Jen
Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai.
Điện thoại liên lạc : 0269 3887 188

2. Các phòng, ban chuyên môn

2.1. Văn phòng:

Điện thoại: 0269 3824 354
Chánh Văn phòng: Trần Khánh Toàn
Phó Chánh Văn phòng: 
Nguyễn Thị Kim Loan
Phó Chánh Văn phòng: 
Huỳnh Thị Kim Chung

2.2. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 0269 3827 605
Chánh Thanh tra: Hoàng Hồng Điệp

2.3. Phòng Quản lý công nghiệp:

Điện thoại: 0269 3830 721
Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Lực
Phó Trưởng phòng: 
Hồ Quốc Hùng

2.4. Phòng Quản lý thương mại:

Điện thoại: 0269 3828 151
Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Mão
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Diễm Kiều
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Lê Trường

2.5. Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường:

Điện thoại: 0269 3823 632
Trưởng Phòng: Nguyễn Tấn Hữu
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thanh Hùng

2.6. Phòng quản lý năng lượng:

Điện thoại: 0269 2240 708
Trưởng phòng: Trần Đức Hưng
Phó Trưởng phòng: Hồ Hải Nguyên

  2.7. Lãnh đạo Trung tâm KC&XTTM:
          Điện thoại: 0269 3830 835
          Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thu
          Điện thoại: 02693 501 388
          Phó Giám đốc: Ngô Quốc Thịnh
          Điện thoại: 02693 500 838


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 27/12/2022.


medal