CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Chính sách mới
Thông tin đấu thầu
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Hỏi đáp trực tuyến
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giới thiệu Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

I. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:Tầng 7,8 - Trụ Sở Liên cơ quan- 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: 0269.3824 354
Fax: 0269.3828240
Email:
sct@gialai.gov.vn
Website: http://sct.gialai.gov.vn

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Vị trí, chức năng:
Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công thương, gồm có: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm và điểm công nghiệp, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của sở trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

III. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức, đơn vị thuộc Sở:
            1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
            1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác. Các công tác trong nội bộ cơ quan Sở gồm: Tổ chức, bộ máy; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị. Công tác thực hiện quy chế dân chủ; dân vận chính quyền; quốc phòng, an ninh, trật tự; xây dựng văn hóa công sở.
            1.2. Nhiệm vụ:
            a) Thực hiện làm đầu mối của cơ quan trong quan hệ công tác với các đơn vị trong và ngoài ngành theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở; làm đầu mối hoạt động của lãnh đạo Sở và giữa lãnh đạo Sở với các tổ chức, đơn vị thuộc Sở.
            b) Công tác quản lý hành chính, văn thư - lưu trữ, in – phô tô – sao lục tài liệu; quản lý Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế một cửa; quản lý con dấu, sổ công văn đến, sổ công văn đi; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đi lại của cơ quan.
            c) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện thu, chi và quyết toán các khoản kinh phí được phân bổ khối Văn phòng Sở. Tổ chức triển khai thực hiện đúng, hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Sở. Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác cho cơ quan.
            d) Tham mưu lãnh đạo Sở về công tác tổ chức, bộ máy gồm:
            - Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
            - Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế (thành phố, thị xã) hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
            - Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
            - Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
            đ) Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, văn hóa công sở và công tác quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn công sở.
            e) Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; tham mưu thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở và đơn vị thuộc Sở, theo dõi vận hành website của Sở.
            g) Tổng hợp báo cáo phục vụ hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ, đột xuất và tham mưu thông báo kết luận của người chủ trì để triển khai thực hiện trong nội bộ Sở. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật để tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Sở.

            2. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra
            2.1. Chức năng:
            a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác kiểm tra, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; công tác pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
            b) Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Công Thương; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương. Thanh tra Sở sử dụng con dấu riêng.
            2.2. Nhiệm vụ:
            a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.
            b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.
            c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua hoạt động thanh tra.
            d) Cùng với Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.
            đ) Làm đầu mối thực hiện, theo dõi công tác pháp chế của cơ quan. Phối hợp các tổ chức tham mưa, chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.
            e) Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, pháp chế theo sự phân công của lãnh đạo Sở.
 
            3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp
            3.1. Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực công thương; công tác tài chính của ngành; tổng hợp tình hình hoạt động công thương; xây dựng nông thôn mới; theo dõi các thành phần kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Sở.
            3.2. Nhiệm vụ:
            a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạc, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt.
            b) Quản lý, theo dõi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công thương tại tỉnh (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương). Tham gia hội đồng định giá tài sản của doanh nghiệp để cổ phần hóa, bán hoặc giải thể, phá sản doanh nghiệp.
            c) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với Phòng Kinh tế (thành phố, thị xã), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
            d) Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh để đánh giá công nhận xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công thương nhằm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
            đ) Tham mưu công tác quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính ngành được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.
            e) Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và các ngành liên quan. Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.
 
            4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý công nghiệp
            4.1. Chức năng: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động công nghiệp; cơ khí và luyện kim; công nghiệp hỗ trợ; an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; chất lượng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp.
            4.2. Nhiệm vụ:
            a) Theo dõi tổng hợp hoạt động quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, vùng nguyên liệu. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ – điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
            b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sản xuất sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt – may, da – giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.
            c) An toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biết từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
            d) Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.
            đ) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật gồm:
            - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn.
            - Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.
            - Phối hợp triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
            e) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ. Quản lý, theo dõi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề, làng nghề nông thôn, hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương.
            g) Thẩm định các dự án đầu tư, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thẩm định thiết thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình công nghiệp và công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình đã thẩm định (trừ công trình thuộc chức năng Phòng Quản lý năng lượng và Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường).
            h) Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp. Theo dõi công tác Khoa học - Kỹ thuật của lĩnh vực công nghiệp.
            i) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp, ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa công nghiệp, phân hóa phẩm công nghiệp. Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ kiều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; giấy phép sản xuất rượu.
 
            5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý thương mại
            5.1. Chức năng: Công tác quản lý nhà nước về thương mại nội địa; xúc tiến thương mại; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp; khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong thương mại.
            5.2. Nhiệm vụ:
            a) Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại buôn bán, bán lẻ, bao gồm: Các loại hình chợ, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới hình thức khác theo quy định của pháp luật và loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.
            b) Tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
            c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh. Thụ lý hồ sơ tham mưu lãnh đạo Sở cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: Thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng hóa dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương.
            d) Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, bình ổn thị trường. Tổng hợp báo cáo và xử lý thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi và vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (cung cấp mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại).
            đ) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại, khuyến mại. Tham mưu thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở..
           
            6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường
            6.1. Chức năng:  Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng); hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; môi trường công nghiệp; công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
            6.2. Nhiệm vụ:
            a) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
            b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.
            c) Triển khai thực hiện quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường công nghiệp.
            d) Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ tham mưu lãnh đạo Sở cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.
            đ) Thẩm định thiết thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư công trình khai thác và ch