Ngành Công thương đẩy mạnh phong trào bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 21/09/2020
Thực hiện Kế hoạch số 927/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện của ngành về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm, an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp; nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động lĩnh vực ngành công thương. Tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm huy động sức mạnh tổng họp của ngành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phát động, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của ngành để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm, an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể:
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên cơ sở thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào, phấn đấu đạt được tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư 23 của Bộ Công an.

Thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an với Sở Công Thương, các doanh nghiệp lĩnh vực ngành trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp thực hiện các nội dung trong đảm bảo ANTT; xây dựng nội quy, quy chế về công tác ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, để có biện pháp phòng ngừa, nâng cao vai trò của mỗi người trong việc chấp hành các qui định đảm bảo an ninh, trật tự.

Thực hiện phong trào “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp với những nội dung cụ thể:

- Đối với cơ quan Sở Công Thương: Đảm bảo an toàn trụ sở, tài sản, bộ phận thiết yếu, cơ mật; hoạt động của cấp ủy, thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân đến làm việc; cấp ủy có nghị quyết, thủ trưởng cơ quan có kế hoạch đảm bảo ANTT, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ...; có kế hoạch phối hợp với Công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Không để xảy ra mất trộm tài sản, để lộ công nghệ, bí mật Nhà nước; không để xảy ra cháy, nổ; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan trong sạch, vững mạnh...

- Đối với doanh nghiệp: Đảm bảo an toàn trụ sở, nhà xưởng, tài sản; hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, hợp pháp của doanh nghiệp; đảm bảo an toàn cho hoạt động của cán bộ, công nhân viên, người lao động và tổ chức, cá nhân đến làm việc; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy, nổ...; có kể hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình phối hợp hoặc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công, truyền đạo trái pháp luật, mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công nhân viên, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh... Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Hằng năm nhân ngày 19/8, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Quyết định số 521/QĐ- TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng; hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối ANTT; không đăng tải bình luận các vấn đề đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để các thế lực phản động lợi dụng chống phá. Thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật An ninh mạng; không để tình trạng lộ, lọt thông tin nội bộ, bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp.

Củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; đầu tư trang bị phương tiện, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự’, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng bảo vệ và cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cơ quan, doanh nghiệp phải đăng ký, thực hiện đạt tiêu chuân “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định Thông tư 23 của Bộ Công an. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”./.
Văn phòng


Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020