Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 19/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 288- KH/TU ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/ TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 154/TTr-PCTN ngày 20/4/2020 của Thanh tra tỉnh V/v đề nghị báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị.


Ngày 23/4/2020, Sở Công Thương đã thực hiện báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/ TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại cơ quan theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung và Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương quan tâm, coi trọng, chỉ đạo thực hiện tốt. Sở đã chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở đã ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện, cụ thể: Kế hoạch Số 07/KH-SCT ngày 02/3/2016 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch Số 288-KH/ ĐU ngày 02/3/2016 của Đảng ủy Sở Công Thương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Hàng năm Đảng ủy Sở Công Thương đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy theo quy định.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 50-CT/TW

- Về phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cấp ủy các chi bộ luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Phó Giám đốc phụ trách Sở là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, giao Thanh tra Sở là cơ quan trực tiếp theo dõi và tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng của Sở.

Từ năm 2016 đến nay Sở Công Thương chưa có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị.

- Kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phục vụ phát hiện, xử lý tham nhũng: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan theo quy định.

- Kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng: Qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Sở Công Thương chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan.

- Công tác truyền thông về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng: Không.

- Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng: Phó Giám đốc phụ trách Sở trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng của Sở, giao Thanh tra Sở là cơ quan trực tiếp theo dõi và tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở.

- Việc thực hiện các quy định về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xử lý người có hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác: Không.

Nhìn chung công tác này đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, cụ thể nên việc thực hiện đạt hiệu quả. Sở đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý vụ việc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng trong cơ quan. Luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan gắn với trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: Nhiều quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản dưới luật khi triển khai trong thực tiễn đã bộc lộ hạn chế như việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức; trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn chưa rõ ràng; công khai minh bạch còn hình thức, đối phó; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên; nội dung, hình thức chưa phong phú; Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nộ bộ về phòng, chống tham nhũng chưa sâu, chưa thường xuyên.

Qua đây, Sở đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo sự chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

- Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như: Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra SởTrang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2020