CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2016 - 2020

  

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng Sở Công Thương

  

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Ngày 01/04/2020 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 17/02/2020, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng...

Hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày 10/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen...