CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Xúc tiến đầu tư, dự án
Thống kê, báo cáo
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin về dự án
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đánh giá công chức, viên chức và bình xét Thi đua khen thưởng năm 2016

Ngày đăng bài: 21/10/2016
Để thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1100/SCT-VP đến các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về việc kê khai tài sản, thu nhập, đánh giá công chức, viên chức và bình xét Thi đua khen thưởng năm 2016.

Xem chi tiết Công văn tại đây.
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu