CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Quyết định về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2021

     

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

  

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

  

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung tổ chức...

Giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

     

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 lần 2

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021 lần 2

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

Hướng dẫn việc qunas triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề...

tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc - năm 2021

   

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3 năm 2021 lần 2

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3 năm 2021 lần 2

Tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy

   

Kế hoạch chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số

Kế hoạch chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử...

Truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

Truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân...

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 3 (lần 01)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 3 (lần 01)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 09)

Tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 09)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 Năm 2021 (lần 3)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 Năm 2021 (lần 3)

Công điện khẩn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính trở lại với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa

Công điện khẩn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương...

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 02)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 02)

triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

     

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 03)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 03)

triển khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

  

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2021 (lần 2)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 02 năm 2021 (lần 2)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 04).

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 01)

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 02 (lần 01)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

    

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

   

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình hiện tay

     

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

tuyên truyền phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021

hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 01 năm 2021

Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai...

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Công Thương

  

Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  

Báo cáo đánh giá chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo đánh giá chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng pháo

  

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM

  

Khuyến cáo hạn chế đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực, phản cảm liên quan đến tỉnh Gia Lai

  

Trích một số quy định trong Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

  

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành...

Thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phậm hành chính trong lĩnh vực y tế

  

Phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

  

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020

  

Triển khai thực hiện nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Triển khai thi hành luật sửa đổi một số điều của Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp

  

Thực hiện đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Thực hiện Kế hoạch số 1918/KHUBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP...

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai

   

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

  

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh...

Triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

   

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến Thông tư số 27/2019/TTBKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

  

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  

Giới thiệu về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Văn bản số 627/ UBND-NC ngày 2/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện...

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020

  

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận...

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT

  

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  

Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

  

Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

  

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  


 

Nghị định 18/2020/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồKết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020)

  

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020


Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện...

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi...

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về việc Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật...

Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 16/01/2020, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu...

hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

  

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Các Luật có hiệu lực từ năm 2020

Bước sang năm 2020, hàng loạt Luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

 

Những quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ 1/12


Siết chặt đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe; Tăng mức cho vay với học sinh...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019


Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; người huyện...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quy định mới về quản lý, sử dụng...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày 25/7/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019


Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7


Lương tăng; vé máy bay trong nước tối đa 3,75 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực từ 1/7.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019


Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định...

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019


Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ...

Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019


Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019


Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức...

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019


Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Thêm đối tượng được miễn học phí; quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế; điều chỉnh lương...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018


Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện...

Danh mục các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

 

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7


Lương công chức tăng thêm 90.000 đồng/tháng; Công an huyện được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; Kiểm toán...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; vi phạm hành chính về lĩnh vực...

Thực hiện đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 04/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 912/KH-UBND về việc Thực hiện đề án "Hỗ trợ...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Gian lận để trục lợi bảo hiểm bị phạt 100 triệu; giảm giá cước điện thoại di động; công ty bán hàng đa cấp phải có...

Ban hành 19 văn bản QPPL trong tháng 1/2018

Siết chặt nhập khẩu ô tô cũ; Quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài; Nhà mạng chỉ được khuyến mại 20% cước di...

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 3

Siết chặt nhập khẩu ô tô cũ; Quy định hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài; Nhà mạng chỉ được khuyến mại 20% cước di...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo...

Hiện thực hóa Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 4009/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11


Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2017


Theo Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15-10-2017, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện...

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

 

Danh mục các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

 

Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2017

Tăng hơn 7% lương hưu, trợ cấp cho hàng loạt đối tượng; Tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông; Quy định mới về...

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 3-7/7


Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; hằng năm, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh đối thoại với thanh niên; điều tra rõ vụ...

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017


Đấu giá 89.500 tấn đường nhập khẩu năm 2017; Quy định mới về nhãn hàng hóa; Cơ chế khuyến khích phát triển...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

 

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4


Thi hộ bị cho thôi học; dán nhãn năng lượng với xe máy, ôtô; quy định mới về lương, phụ cấp của viên chức...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối...
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022