CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Quyết định về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

   

Tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" năm 2021

     

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

  

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

  

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung tổ chức...

Giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai

Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao