CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM

  

Khuyến cáo hạn chế đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực, phản cảm liên quan đến tỉnh Gia Lai

  

Tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, sử dụng pháo

  

Trích một số quy định trong Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

  

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành...

Thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phậm hành chính trong lĩnh vực y tế

  

Phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

  

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020

  

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp

  

Triển khai thi hành luật sửa đổi một số điều của Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Triển khai thực hiện nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Thực hiện đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  

Thực hiện Kế hoạch số 1918/KHUBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP...

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

  

Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai

   

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về đánh...

Triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

   

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

  

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến một số quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Phổ biến Thông tư số 27/2019/TTBKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật hộ tịch

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  

Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận, chính trị

Chỉ thị của Ban Bí Thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận...

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Giới thiệu về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Văn bản số 627/ UBND-NC ngày 2/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện...

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2017-2020

  

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính Trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT

  

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  

Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

  

Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

  

Nghị định 18/2020/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồNghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  


 

Kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1/2020)

  

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020


Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện...

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 12/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về việc Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật...

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi...

Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 16/01/2020, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu...

hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

  

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Các Luật có hiệu lực từ năm 2020

Bước sang năm 2020, hàng loạt Luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022