CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - Kế hoạch
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Tuyên truyền pháp luật
Tiếp cận thông tin
Thông tin dự án
Xúc tiến đầu tư, dự án
Lấy ý kiến thực hiện VBQPPL do Sở tham mưu ban hành
Góp ý dự thảo
Lịch công tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khen thưởng, kỷ luật
Thanh tra, xử phạt lĩnh vực ngành

Quyết định tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021)

  

Quyết định tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 – 14/5/2021)

Quyết định tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, nhân dịp kỷ niệm...

Quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"

Quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"...

Tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương năm 2020

Tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương...

Quyết định tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2020

   

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2020

   

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Công Thương Gia Lai...

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2020-2025

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2020-2025

...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2016 - 2020

  

Tặng thưởng bằng khen

Ngày 23/6/2020 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1657/QĐ-BCT v/v tặng thưởng bằng khen

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng Sở Công Thương

  

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Ngày 01/04/2020 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc kiện toàn Hội động sáng kiến tỉnh Gia Lai

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày 17/02/2020, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc...

Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động...

Hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương

Ngày 10/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn thi hành công tác Thi đua khen...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 31/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 133/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2019

Ngày 19/12/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 65/TB-SCT về việc kết quả đánh giá công chức, viên chức và...

Sở Công Thương Gia Lai: hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 05/11/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành công văn số 1568/SCT-VP về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng...

Tặng thưởng Bằng khen

Ngày 20/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BCT về việc tặng Thưởng Bằng khen

...

Tặng Cờ thi đua

Ngày 15/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-BCT về việc tặng thưởng Cờ thi đua

...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương năm 2018

Ngày 08/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 07/01/2019, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho...

Kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2018

Ngày 28/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 68/TB-SCT về việc kết quả...

Thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng Sở Công Thương

Ngày 17/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 139/QĐ-SCT về việc thành lập...

Thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Ngày 17/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 138/QĐ-SCT về việc thành lập...

Ban hành Quy chế công tác Thi đua khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Ngày 17/12/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 140/QĐ-SCT về việc Ban hành Quy chế công tác Thi đua khen...

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018


Ngày 13/11/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành công văn số 1314/SCT-VPS về việc hướng dẫn bình xét thi đua...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày 15/3/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 08/KH-SCT về việc phát động phong trào thi đua năm 2018<...

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 26/01/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Kế hoạch số 04/KH-SCT về việc triển khai công tác thi đua, khen...

Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Văn phòng Sở Công Thương năm 2017

Ngày 11/01/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Kết quả đánh giá Công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2017

Ngày 05/01/2018, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 01/Tb-SCT v/v Kết quả đánh giá Công chức, viên chức và bình...

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91...

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua...

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

 

Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tỉnh hình, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 Sở Công Thương Gia Lai

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2017)

Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân, nhân...

Tặng Giấy khen cho 15 cá nhân thuộc Chi cục Quản lý thị trường, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2017)

Ngày 24/5/2017, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 15 cá nhân thuộc Chi cục...

Về việc tặng Bằng khen cho 07 cá nhân

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 07 cá nhân

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 22 tập thể thuộc Khối thi đua các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh năm 2016

Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND v/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 22 tập thể thuộc...

Đăng ký thi đua năm 2017

Ngày 01/3/2017, Sở CÔng Thương Gia Lai ban hành Công văn số 200/SCT-VP về việc đăng ký thi đua năm 2017

Bảng đăng ký giao ước thi đua năm 2017

Ngày 01/3/2017, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Công văn số 201/SCT-VP v/v bảng đăng ký giao ước thi đua năm 2017

Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2017.

Ngày 14/02/2017, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Công văn số 129/SCT-VP về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm...

Tặng Bằng khen cho 05 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu năm 2016

Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 doanh nghiệp đã có thành...

Tặng Cờ thi đua cho Chi cục Quản lý thị trường, Sở CÔng Thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua cho Chi cục Quản lý thị trường...

Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Sở Công Thương, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc tăng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05...

Quyết định: Tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc...

Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân...

Kết quả đánh giá Công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương năm 2016


Ngày 01/12/2016, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Thông báo số 22/TB-HĐ về kết quả đánh giá Công chức, viên chức và...

Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Sở Công Thương năm 2016

 

Thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Thi đua – Khen thưởng Sở Công Thương


Ngày 23/11/2016, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 172/QĐ-SCT về việc thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ,...

Thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua khen thưởng Văn phòng Sở Công Thương


Ngày 23/11/2016, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 173/QĐ-SCT về việc thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ,...

Thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Công Thương tỉnh Gia Lai


Ngày 23/11/2016, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 174/QĐ-SCT về việc thành lập Hội đồng khoa học, sáng...

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đánh giá công chức, viên chức và bình xét Thi đua khen thưởng năm 2016

Để thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016, Sở Công...

Quyết định: Tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Sở Công Thương năm 2015


Ngày 28/12/2015, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 140/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Thông tư: Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương


Ngày 17/8/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen...

Nghị định của Chính Phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức


Ngày 09/06/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên...

Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.


Ngày 12/02/2015, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng...

Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2014


Ngày 12/02/2015, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, đã có...

Quyết định về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân Sở Công Thương năm 2014


Ngày 09/01/2015, Sở Công Thương Gia Lai ban hành Quyết định số 07/QĐ-SCT về việc tặng Danh hiệu thi đua và Giấy khen...

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Thông báo thực hiện kê khai tài sản - thu nhập, đánh giá CC-VC và bình xét TĐ-KT năm 2014

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua khen thưởng Văn phòng Sở Công Thương

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Thi đua – Khen thưởng Sở Công Thương

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính...

Gia Lai: Yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ

(GLO)- Nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc...

Quyết định số 96/QĐ-SCT về việc khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu

Khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu

Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định...

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể, Bằng khen 05 cá nhân thuộc Sở Công Thương, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013

Quyết định số 1732/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc tặng thưởng Bằng khen

Nội dung chi tiết của quyết định xem tại đây

Thông báo kết quả đánh giá Công chức, viên chức, bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2013 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Sở Công Thương

Phát động phong trào thi đua trong CBCCVC ngành Công Thương năm 2014

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm 2014

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc Sở Công Thương Gia Lai
Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai - ĐT: 02693.824.354 Email: sct@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Giấy phép số 09/GPTTĐT-STTTT do Sở TT&TT Gia Lai cấp ngày 25/12/2013, gia hạn đến ngày 25/12/2022